O DDRWS I DDRWS

Cludiant gan y gymuned i'r gymuned

Transport by the community for the community

 
01758 721 777   -   07974 517 943   -   oddrwsiddrws@yahoo.co.uk


Amdanon Ni / About Us Bws Arfordir Llŷn Coastal Bus Drws Agored
Rhoddion / Donations Dolenni / Links Adborth / Feedback
Archebu Ar-lein / Book On-line   Gwirfoddoli / Volunteering Cysylltu â Ni / Contacting Us
Amdanon Ni / About Us
Beth ydy'r gwasanaeth?

Ffoniwch O Ddrws i Ddrws ar 01758 721777. Dwedwch wrth y cydlynydd i ble rydych chi eisiau teithio. Cewch wybod faint fydd y gost, pryd y cewch eich codi, a threfnu amser dod adre. Bydd yn trafod efo chi unrhyw anghenion arbennig. Mae’r gwasanaeth ar gael i bobl Llŷn ond gall eich codi hyd at Gricieth neu Clynnog Fawr. Gallwch gael eich cario mewn bws mini, car wedi’i addasu neu gar gwirfoddolwr.

Fel Cymdeithas leol gallwch logi’r bws (gyda’r gyrwr) am daith. Galwch 01758 721777.

  What is the service?

You call O Ddrws i Ddrws on 01758 721777. You tell the coordinator your travel requirements. The co-ordinator will tell you how much it will cost, when you will be picked up, and when you come back. She will discuss with you any particular needs. The service is run on the Llŷn peninsula but will take pick-ups from up to Cricieth and Clynnog Fawr. You may be carried in a mini-bus, people carrier or a volunteer car. We welcome new enquiries from people who need transport to work.

As a local organisation you can book the bus (with driver) for an outing. Call 01758 721777.

 
     
Bws o Lŷn i Ysbyty Gwynedd yn cario ymlaen!

Bws i Ysbyty Gwynedd
Bob dydd Llun, Mercher a Gwener
Rhaid bwcio: 01758 721 777 oddrwsiddrws@yahoo.co.uk
Codi o bentrefi Llŷn
(amser a lle i’w drefnu wrth fwcio)
Pris £5

Mae O Ddrws i Ddrws yn parhau gyda’r cynllun i ddanfon pobl i Ysbyty Gwynedd Bangor am gyfnod pellach. Bydd yn mynd bob dydd Llun, Mercher a Gwener.

Mae’n rhaid i chi ffonio i archebu.

Bydd y daith yn gweithio i bobl i fynd i ymweld a theulu a ffrindiau yn yr ysbyty Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hefyd i fynd at apwyntiadau. Os cewch gynnig apwyntiad, gofynnwch am gael un at 1.30 ar bnawn Llun, Mercher neu Gwener, fel eich bod yn gallu gwneud defnydd o’r bws am bris gostyngedig. Cynnig am gyfnod arbennig yw’r gwasanaeth yma. Fydd hyn ddim yn golygu unrhyw newid i wasanaeth arferol, personol O Ddrws i Ddrws. Mwya’r defnydd, mwya tebygol y gallwn barhau â’r gwasanaeth. 

Taflen wybodaeth...
  Bus Service from Llŷn to Ysbyty Gwynedd will continue!

Bus to Ysbyty Gwynedd
Every Monday Wednesday and Friday
Booking essential: 01758 721 777
oddrwsiddrws@yahoo.co.uk
Pick up from Llŷn villages
(arrange time and place when booking)
Price £5

O Ddrws i Ddrws’ project taking people from Llŷn to Ysbyty Gwynedd Bangor will continue for a further trial period. The bus will take passengers to Ysbyty Gwynedd by 1.30pm every Monday, Wednesday and Friday.

You must phone to book.

The journey will suit those wanting to visit friends and family. You can also use the services for hospital appointments. We recommend that if you are offered a time slot, opt for 1.30pm on Monday, Wednesday or Friday, so that you can make use of the bus for a reduced fare. There will be no change to the usual O Ddrws i Ddrws personal service. The more use we have for the service the more likely it will be to continue.

Information sheet...
     
Cafodd O Ddrws i Ddrws ei sefydlu yn 2002 yn dilyn ymchwil trylwyr gan Help the Aged i anghenion y boblogaeth yn Llŷn. Amlygwyd Trafnidiaeth fel problem ac ers hynny bu O Ddrws i Ddrws yn gweithio i ddarparu cludiant fforddiadwy gan wella mynediad i wasanaethau. Nod y sefydliad yw cynnal yn saff, a datblygu'r cynllun cludiant cymunedol er mwyn gostwng amddifadedd o fewn ardaloedd difreintiedig Pen Llŷn. Mae O Ddrws i Ddrws yn rhedeg gwasanaeth trafnidiaeth ar gyfer pobl o dan anfantais o'u cartrefi i gyrraedd gwasanaethau hanfodol ac yn ôl adref.

Oherwydd y boblogaeth isel, gwasanaeth cludiant cyhoeddus cyfyngedig sydd yn ardal Llŷn, ac mae fel arfer yn gwasanaethu'r prif bentrefi a threfi. Nid yw'r bobl sy'n byw mewn llefydd mwy gwledig yn gallu manteisio ar gludiant cyhoeddus; mae eraill yn ei chael yn anodd teithio oherwydd anabledd, salwch neu henaint. Mae'r rhan fwyaf o'r teithiau a wneir i apwyntiadau iechyd, ond mae'r gwasanaeth hefyd yn danfon pobl dan anfantais i weithio, i siopa, i'r banc, i siopau trin gwallt, at weithgareddau cymdeithasol ac ymweliadau.  Byddwn yn creosawu ymholiadau gan bobl sydd angen teithio i waith. Yn ogystal â'r gwasanaeth a ddarperir gan gerbydau'r elusen, mae'r gwasanaeth hefyd yn derbyn cefnogaeth fflyd fawr o yrwyr gwirfoddol sy'n defnyddio eu ceir eu hunain i nôl a chario pobl. Mae O Ddrws i Ddrws yn sefydliad a sefydlwyd gan y gymuned er budd y gymuned ac erbyn hyn mae dros 500 o aelodau.
  The organisation was set up in 2002 following a thorough research undertaken by Help the Aged to the needs of the Llŷn population. Transport was highlighted as an issue and since then O Ddrws i Ddrws have worked to provide affordable transport and improve access to services. The organisation aims to maintain, secure and develop the community transport scheme which decreases deprivation within disadvantaged areas of Pen Llŷn. O Ddrws i Ddrws run a transport service for disadvantaged people from their homes to reach essential services and back home (hence the name of the scheme 'O Ddrws i Ddrws' which means 'From door to door').

Due to the low population, there is limited public transport available in the Llŷn area, and this serves only the main villages and towns. People living outside these main villages and towns are unable to take advantage of public transport; others find transport difficult due to disability, sickness or old age. Most of the journeys undertaken are to health appointments, but the service also take disadvantaged people to work, to shop, bank, hairdressers, social activities and visits. In addition to the service provided by the charity’s vehicles, the service is also supported by a large fleet of volunteer drivers who use their own cars to fetch and carry people. O Ddrws i Ddrws is an organisation which was set up by the community for the benefit of the community and by now has over 500 members.